Zvolte si typ nemovitosti

Správa

Správa

Zajišťujeme správu nemovitostí ve vlastnictví, soukromých osob i společností, společenství vlastníků nebo jiných právních subjektů. Snažíme se, aby správa pro vlastníka domu byla co nejobsáhlejší tj. včetně veškerého technického zajištění správy, účetních a právních služeb. Ve prospěch vlastníků nemovitostí řešíme i neplatící nájemníky.
Snažíme se o to, aby klienti byli maximálně spokojeni a mohli si sami určit rozsah služeb, které pro ně budeme zajišťovat. Na základě jejich požadavku uzavíráme jednotlivé příkazní smlouvy. Klademe velký důraz na osobní přístup k vlastníkovi (či zástupci vlastníků). Při správě domu využíváme správní program SSB2000. Naše firma je pojištěna proti riziku vyplývající z její činnosti

Základní služby, které u správy zajišťujeme:

PROVOZ DOMU

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence vlastníků, či nájemců bytů a nebytových prostor
 • zajištění dodávek médií, včetně vyhotovení smluv s dodavateli (např. el.energie, plynu, vody, tepla, TV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA, pravidelný úklid společných prostor domu, chodníku a přilehlých zelených ploch, dále zajištění havarijní služby, apod.)
 • přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynu vlastníka
 • předpis a kontrola nájemného (plateb na příspěvek na správu domu a pozemku) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor, v případě včasného nezaplacení upomínání dlužníků při změně vlastníka, či nájemce vystavovat výpočtové listy s vyčíslením předpisu evidovat skutečnosti rozhodné pro vyúčtování služeb př. velikosti jednotek, počet osob, počet vyústění do komína atd.
 • zpracování přehledu dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním, či vlastnictvím bytu a či nebytového prostoru po marném uplynutí lhůty vyplývající z upomínky k zaplacení vymáhání dlužné částky spojených s užíváním, či vlastnictvím jednotky s poplatky z prodlení, spolupráce a zjištění právních služeb při vymáhání dlužných částek za vlastníky, či nájemci
 • provádění vyúčtování tepla, TV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce (vlastníky) či jiné odběratele dle platných předpisů vždy do 30. 4. následujícího roku nebo individuálně v domluvených termínech
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí jedenkrát v termínech domluvených s vlastníkem
 • zajištění zvýšení záloh na základě vyúčtování služeb za předešlé období
 • předávání a přebírání dat (platby a změny) od České pošty v rámci SIPO
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona, a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí
 • jedenkrát ročně předkládání zprávy o fyzickém a právním stavu nemovitosti, včetně plánu oprav na následující období 1–2 roky
 • účast 1× ročně na shromáždění vlastníků, (členské schůze družstva)
 • předkládat 1× ročně vlastníkům stav příspěvku na správu domu a pozemku včetně přehledu příjmů a nákladů na základě dispozice k účtu vlastníka provádět platby z účtu SVJ, či vlastníka jednotlivým dodavatelům, kontrolovat faktury od dodavatelů po stránce obsahové i věcné provádět administrativní činnost související se správou domu

TECHNICKÁ OBLAST

 • plnění povinností vlastníka nemovitostí vyplývající ze staveb. zákona a jeho prováděcích vyhlášek
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle příslušných českých norem a předpisů státního odborného dozoru
 • zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a průběžnými kontrolami
 • zajištění drobné údržby, poruch a havarijních oprav na nemovitosti, a to jak společných prostor domu, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím ze zákona
 • plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, hygienické ochrany apod. na základě platných předpisů a vyhlášek
 • v případě nutnosti zajištění provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu včetně úklidu chodníku, případně úklid a pravidelnou údržbu přilehlého pozemku
 • průběžná kontrola nemovitosti a vyhotovení zprávy o fyzickém, případně právním stavu nemovitosti
 • podle schváleného plánu oprav nebo jednorázové rozsáhlejší opravy, rekonstrukce či modernizace, zajištění vypsání výběrového řízení
 • zastupování vlastníka ve věcech oprav a rekonstrukcí objektu, stejně tak zúčastňování se stavebních řízení o rekolaudaci a kolaudaci staveb (stavební dozor není obsažen v ceně za správu hradí se individuálně dle dohodnutého rozsahu služby)
 • zastupování příkazce při řešení pojistných událostí

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • zpracování veškerých finančních operací prostřednictvím zvláštního účtu domu
 • vedení podvojného účetnictví dle platných předpisů v souladu s účetními a daňovými předpisy uspořádání a archivace veškerých dokladů a podkladů
 • zpracování a podání daňového přiznání
 • vyhotovení účetní rozvahy a výsledovky v termínech domluvených s příkazníkem
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • odesílání účetních závěrek k založení do OR
 • mzdová a personální agenda statutárních orgánů a zaměstnanců SVJ
 • úhrada a kontrola faktur dodavatelů z účtu vlastníka
 • vypracování pro SVJ přehledu příspěvku na správu domu a pozemku (dříve fondu oprav) za příslušný rok včetně detailního přehledu nákladů a dlužníků
 • vypracování pro spoluvlastníky pro účely jejich daňových přiznání přehled příjmů z pronájmů dle velikosti jejich spoluvlastnic­kých podílů
 • vypracování pro vlastníky (fyzické osoby) přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok pro účely jejich daňových přiznání

DALŠÍ SLUŽBY PŘI SPRÁVĚ NEMOVITOSTI

 • zajištění založení družstva, s.r.o. nebo společenství vlastníků
 • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky apod.
 • zajištění pronájmů bytů a nebytových prostor ve
 • spravovaných domech
 • zajištění změn na obchodním rejstříku
 • zajištění právních služeb
 • poskytování součinnosti při zajišťování úvěru